Przedszkole
w Chechle

6-cio latek do szkoły

 

Jak odbywa się przygotowanie dzieci 6 – letnich do szkoły

Dzieci 5 i 6 letnie objęte są szczególną opieką nauczyciela, który prowadzi szczegółowe obserwacje każdego dziecka, po to, aby:

 

• ustalić jego potrzeby i możliwości

• wspomagać indywidualny rozwój

• wykryć dysproporcje w rozwoju psychomotorycznym

• ustalić grupy dyspanseryjne

• dostosować metody i formy pracy korekcyjno – wyrównawczej

• zintegrować oddziaływania korekcyjno – wyrównawcze i wychowawcze z rodzicami

• w razie potrzeby uzyskać pomoc w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

• umożliwić dziecku zdolnemu rozwój zdolności i zainteresowań

Głównym celem pracy wychowawczo – dydaktycznej w każdej grupie jest wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w sferze rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społeczno – moralnego. Temu ma służyć każdy dzień pobytu w przedszkolu. Stwarzamy optymalne warunki do spontanicznej aktywności ruchowej i umysłowej.

Stworzenie atmosfery akceptacji, bezpieczeństwa pozwala dziecku budować pozytywny obraz własnej osoby. Pobyt w przedszkolu ma sprzyjać rozwojowi samodzielności w kształtowaniu nawyków higieniczno – kulturalnych, a to ułatwia codzienne życie dziecka. Każdy dzień przybliża dziecku świat przyrody i środowisko, w którym żyje poprzez bezpośredni kontakt, wycieczki i spacery, obserwacje, zabawy i działania. Ta wiedza ułatwia dziecku zrozumienie świata. Zwracamy uwagę na rozwijanie umiejętności językowych w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym oraz zdobywaniu umiejętności czytania, pisania, działania na liczbach, stosowania znaków i symboli. Wszystkie działania nauczyciela zmierzają do kształtowania motywacji do nauki. Istotne dla rozwoju dziecka jest wyzwolenie w nim własnej aktywności, twórczego działania w rożnych dziedzinach, np. artystycznym, przyrodniczym, patriotycznym. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa służy zdrowiu dziecka i ułatwia mu kontakty z otoczeniem.

 

Wykonał LanSet oparty na sytemie Joomla