Przedszkole
w Chechle

Cele wychowawcze i dydaktyczne

Cele główne pracy przedszkola - piorytety

1. Rozwijanie osobowości, umiejętności i wiedzy poprzez podmiotowe podejście do dziecka i stosowanie zasad indywidualizacji, aktywizacji, stymulacji i współdziałania.

2. Angażowanie rodziców w proces edukacyjny poprzez stosowanie wypracowanych form działania i poszukiwanie nowych rozwiązań.

3. Uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresów działań.

4. Wspieranie dzieci i rodziców w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych.

5. Wspomaganie rozwoju dzieci z trudnościami i dzieci zdolnych.

6. Podejmowanie wczesnych działań terapeutycznych.

7. Współpraca ze środowiskiem dla dobra dzieci i przedszkola.

8. Czuwanie nad respektowaniem praw dziecka ze strony pracowników przedszkola i rodziców.

9. Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w celu podnoszenia jakości pracy. 

 

Nasze najważniejsze cele wychowawcze i dydaktyczne do realizacji na rok szkolny 2015/16

 1. Bezpieczeństwo dzieci

2. Promocja zdrowia i profilaktyka – modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka

3. Wychowanie ekologiczne – uczymy się od przyrody poznawać, kochać, chronić

4. Bawimy się w teatr – teatrzyki okazjonalne i wyjazdy do teatru

 

Indywidualna praca z dziećmi nadpobudliwymi, trudnymi

• regulowanie reakcji emocjonalnych dziecka

• organizowanie interesujących dla dziecka zajęć wymagających dłuższego czasu skupienia

• dbałość o dokładne wykonywanie prac, zachęcenie do samokontroli, hamowanie nadmiernego tempa w działaniu

• dobieranie zadań i działań służących wyładowaniu nadmiaru energii

 

Współpraca z rodzicami.

1. W przedszkolu działa komitet rodzicielski, który wspiera przedszkole zgodnie ze statutem przedszkola.

2. Rodzice są na bieżąco informowani o postępach w rozwoju dzieci.

3. Rodzice mają możliwość uczestnictwa w różnych formach życia przedszkola.

4. W każdej chwili mogą wejść na teren placówki.

5. Mają możliwość kontaktów indywidualnych, zebrań, uczestnictwa w zajęciach otwartych i uroczystościach.

6. Przygotowują stroje do występów środowiskowych dla swoich dzieci.

7. Mają gazetkę informacyjną z ogłoszeniami, gdzie na bieżąco są informowani o życiu przedszkola.

8. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski od rodziców.

9. Rodzice zgłaszają uczulenia, alergie i choroby dzieci.

10. Dzieci są szczepione tylko pod opieką rodziców.

 

Wykonał LanSet oparty na sytemie Joomla