Przedszkole
w Chechle

Codzienna praktyka przedszkolna

 

Rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i dostosowany jest założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

 

Nauczyciele na podstawie ramowego rozkładu dnia, ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia uwzględniający potrzeby i zainteresowania dzieci.

 

Odpoczynek i czas wolny.

Po obiedzie planuje się krótki odpoczynek wychowanków. W tym czasie planuje się słuchanie utworów literackich czytanych przez nauczyciela lub nagranych na płytach. Prowadzone są w tym czasie ćwiczenia relaksacyjne uwzględniające potrzeby i zainteresowania dzieci.

 

Czas wolny przeznaczony jest na dowolną zabawę dzieci i jest wykorzystywany kilkakrotnie w ciągu dnia : rano, w godzinach dopołudniowych i poobiednich. W czasie wolnym są zabawy tematyczne, konstrukcyjne, gry i zabawy przy stolikach z wykorzystaniem układanek, puzzli, gier kostkowych. Również w czasie wolnym dzieci wykonują prace plastyczne, oglądają książeczki i czasopisma dziecięce.

W tym czasie nauczyciel ma możliwość wnikliwej obserwacji każdego wychowanka, dostarcz pomysłów i potrzebnych informacji oraz czuwa nad rozwojem właściwych kontaktów koleżeńskich.

Higiena osobista

W naszym przedszkolu dzieci są wdrażane do systematycznego dbania o higienę osobistą. Uwrażliwione są na konieczność dokładnego mycia tak przed każdym posiłkiem oraz zawsze wtedy, kiedy wymaga tego sytuacja – po zajęciach plastycznych, po powrocie ze spaceru itp.

 

Wszelkie szczepienia i badania dzieci dokonywane są indywidualnie z rodzicami w poradni NZOZ Klucze.

Wykonał LanSet oparty na sytemie Joomla