Przedszkole
w Chechle

Historia Przedszkola w Chechle

Państwowe przedszkole w Chechle jest przedszkolem nowym, wybudowanym czynem społecznym przez mieszkańców Grom. Chechło, przy materialnej pomocy Dyrekcji F-ki Cel. i Pap. w Kluczach w r.1948. Ponieważ inicjatorem jego powstania i opiekunem budowy był ówczesny Dyrektor F-ki Cel. i Pap. w Kluczach Ob. Janusz Wacławski, Przedszkole, które otwarto 22.VII.1948r. nosiło nazwę o brzmieniu: Państw. Przedszk. Nr. 2 w Chechle przy F-ce Cel. i Pap. w Kluczach im J. Wacławskiego". Tymi oto słowami zaczyna się najstarsza znaleziona kronika przedszkola. Warto wspomnieć, iż w Chechle już wcześniej znajdowało się przedszkole, jednak zlokalizowane było u prywatnej osoby - Feliksa Sękali. Oto rocznik, który uczęszczał zarówno do starego jak i nowego przedszkola .

Mijały lata, zmieniały się szeregi pracowników . Przedszkole cieszyło się dużym zainteresowaniem, frekwencja była wysoka, a dotacje na żywienie przy życzliwej pomocy fabryki zadowalające. Stale rosnąca frekwencja - ponad 100 osob - spowodowała, iż przedszkole okazalo się zbyt małe, a w przyjmowaniu do niego dzieci przeważały względy materialne. W związki z tym zostały dobudowane dwie sale zajęć, jednak bez centralnego ogrzewania. Jego brak został uzupełniony dwoma piecami kaflowymi.

W roku 1950 na skutek zmian dyrekcji fabyki pogorszeniu uległy warunki materialne placówki. Spadła frekwencja oraz liczba pracowników. Nowa kierowniczka przedszkola Natalia Cader borykała się z szeregiem trudności gospodarczych. W 1953 r. kierownictwo przedszkola objęła absolwentka liceum Irena Nawój. Liczba dzieci uczęszczających utrzymywała się w granicach okolo siedemdziesięciu. Dzieci do przedszkola nie zdobywało się już względami materialnymi, lecz pracą dydaktyczno-wychowawczą i organizowaniem imprez z występami dzieci, które stały na wysokim poziomie artystycznym.

W okresie od 1957 do 1959r. przedszkole prowadziło jeden oddział o 9-cio godzinnym pobycie dla dzieci matek pracujących. W latach 1959-1960 przedszkole przeżyło poważny kryzys. Władze fabryki zabroniły przyjęcia do przedszkola dzieci rodziców, którzy pracowali w innych zakładach. Toteż zimą 1960r. ze stanu 60 osób zwolniono 20, pomimo tego, że przedszkole moglo pomieścić 70 dzieci. Dyrekcja fabryki ograniczała się tylko do drobnych remontów i zakupywania najbardziej niezbędnych materiałów oraz w osobie Skórkowskiego pertraktowała z Zarządem Centralnym Przemysłu Chemicznego i Papierniczego o przekazania Przedszkola Nr 2 w Chechle pod opiekę Inspektoratu Oświaty w Olkuszu. Przeciwko takiej decyzji sprzeciwiały się matki dzieci. Mimo to w styczniu 1961r. doszło do przekazania przedszkola. Równocześnie z jego przekazaniem zwolnił się cały personel gospodarczy. Nowy personel nie cieszył się już takim zaufaniem rodziców i tworzył słabo zgraną grupę.

Wiosną 1963r. przedszkole zostało przekwalifikowane na 9-cio godzinne o grupie dzieci matek pracujących liczącej 30 dzieci, przy ogólnej ilości 55 dzieci. Środki pieniężne jakie posiadało przedszkole wystarczały jedynie na wyżywienie dzieci i płace personelu. Brak odpowiednich materiałów znacznie utrudniał pracę. Kierowniczka przedszkola jednak zacieśniła współpracę z Komitetem Rodzicielskim, co pozwoliło na organizowanie imprez dochodowych, z których część pieniędzy przeznaczono na zakup zabawek i upominki ale dzieci. Komitet rodzicielski przeznaczał również fundusze na organizowanie uroczystości i wycieczek. Kronika przedszkola kończy się słowami "Dalsze notatki ilustrować będą ważniejsze wydarzenia z życia przedszkola w formie fragmentarycznych zapisów."

W 2007 r. placówka decyzją Rady Gminy została przeniesiona do budynku szkoły podstawowej. Od roku 2008 przedszkole jest częścią Zespołu Szkolno- Przedszkolnego.

 


Wykonał LanSet oparty na sytemie Joomla