Przedszkole
w Chechle

ZAPISY DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Zapisy dziecka do przedszkola trwają od 1 marca do 31 marca 2016r.

Wnioski zgłoszenia dziecka do przedszkola wydawane będą w placówce w godz. 7.00 -16.00 lub na stronie internetowej.

  Deklarację o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola wypełniają rodzice bądź prawni opiekunowie do dnia 01 marca 2016 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wypełniają rodzice bądź prawni opiekunowie w dniach od 01 marca do 31 marca 2016 r./ w postępowaniu uzupełniającym 4-5 maja 2016r.

Przyjęcie dziecka zatwierdza Komisja Kwalifikacyjna.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok 2016/2017 dostępna będzie pod nr. telefonu sekretariatu( 32 642 00 02) od 25 kwietnia 2016r. / w postępowaniu uzupełniającym od 25 maja 2016r.a także zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w przedszkolu

W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, która ustala szczegółowe kryteria przyjęć dzieci do przedszkola z uwzględnieniem pierwszeństwa:

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Klucze realizujące roczne przygotowanie przedszkolne ( dotyczy dzieci 5 i 6 letnich) oraz:

I etap rekrutacji:

1. Dziecko z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub więcej dzieci.

2. Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością.

3. Dziecko osoby niepełnosprawnej.

4. Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych.

5. Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność lub znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia).

6. Dziecko osoby (matki lub ojca) samotnie wychowującej.

7. Dziecko objęte pieczą zastępczą

II etap rekrutacji

1. Dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo.

2. Dziecko obojga rodziców uczących się i studiujących w systemie dziennym.

3. Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje naukę w przedszkolu.

4. Przedszkole znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania dziecka.

 

Poniżej wzory dokumentów dotyczących rekrutacji do przedszkola:

 

1. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów

 

2. Oświadczenie o odbywaniu studiów.

 

3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

 

4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka.

 

5. Oświadczenie o zamieszkaniu na obszarze gminy Klucze.

 

6. Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica.

 

7. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Wykonał LanSet oparty na sytemie Joomla