Przedszkole
w Chechle

       Plan pracy Przedszkola (kliknij)

w CHECHLE

na rok szkolny 2017/2018

 

 

 

Plan opracowany został w oparciu o:

 1. 1.Koncepcję pracy Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Chechle.
 2. 2.Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym
 3. 3.Wnioski z nadzoru pedagogicznego sformułowane na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2016/17

 

 

 

 

Zawartość planu:

 

 1. I.Priorytety i podstawowe cele przedszkola na rok szkolny 2017/2018.
 2. II.Realizacja zamierzeń – zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów.

III.            Spodziewane efekty.

IV.            Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2017/2018.

 1. V.Realizacja programu edukacyjnego „Wychowanie do wartości”.

VI.            Planowany kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym.

 1. VII.Przydział zadań i zajęć dodatkowych z dziećmi.
 2. VIII.Zespoły zadaniowe nauczycieli.

IX.            Plan współpracy z rodzicami.

 1. X.Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji

 

 

Priorytety i cele przedszkola na rok szkolny 2017/2018.

 

 1. Wspieranie aktywności i kreatywności dziecka.
 2. Rozwój zainteresowań krajoznawczo-przyrodniczych – poznawanie przyrody, kultury, zabytków i tradycji regionów Polski
 3. Kształtowanie u dzieci szacunku wobec dorobku i tradycji regionalnych i narodowych, symboli narodowych i państwowych.
 1. 4.Wszechstronne stymulowanie rozwoju poprzez kształtowanie uzdolnień matematycznych.
 1. Wzmacnianie poczucia wartości poprzez realizację programu edukacyjnego: Wychowanie do wartości
 2. Organizacja warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka przez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt ze sztuką, literaturą

i teatrem.

 1. Organizowanie aktywności dziecka w zakresie nabywania samodzielności w czynnościach samoobsługowych.
 2. Modyfikowanie i wzbogacanie oferty zajęć edukacyjnych w przedszkolu.


REALIZACJA ZAMIERZEŃ- Obszary działalności przedszkola

 

 1. 1.Efekty kształcenia i wychowania

 

Cel główny: Pobudzanie inicjatywy, inwencji i aktywności dziecka na rzecz własnego rozwoju poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo-intelektualną i uczestnictwo w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

 

Sposób realizacji zadania

Terminy realizacji i wymagane dokumenty

Osoby odpowiedzialne za realizację

 1. 1.Dzieci realizują działania na rzecz własnego rozwoju:

Nauczyciele tworzą warunki do podejmowania przez dzieci różnego rodzaju inicjatyw, rozwijają aktywność i inwencję twórczą poprzez:

 • organizowanie zajęć twórczych, np. plastycznych, muzycznych,
 • organizowanie spotkań z różnego rodzaju twórcami na terenie przedszkola lub poza nim, np. aktor, muzyk, plastyk itp.,
 • udział dzieci w konkursach rozwijających aktywność twórczą, organizowanych na terenie przedszkola i poza nim,
 • eksponowanie prac dzieci na terenie placówki i poza nią,
 • stosowanie innowacyjnych form i metod rozwijających aktywność dzieci (np. metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss, metoda Marii i Alfreda Kniessów),
 • organizowanie występów wokalno-tanecznych, teatralnych przed grupą lub zaproszonymi gośćmi, pozwalających dziecku na twórcze wyrażanie własnych przeżyć i myśli (zabawy z elementami dramy i pantomimy),
 • wzbogacenie kącika teatralnego o ciekawe rekwizyty (kukiełki, pacynki, dekoracje itp.),
 • stosowanie muzykoterapii w ramach zajęć relaksacyjnych,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci poprzez rozwijanie funkcji słuchowo-językowych, wykorzystywanie środków dydaktycznych w trakcie zabaw z zakresu edukacji matematycznej oraz kształtowania mowy.

 

 1. 2.Poznawanie i rozumienie siebie oraz otaczającego świata:
  przyrodniczego poprzez prowadzenie obserwacji, eksperymentowanie, odkrywanie zjawisk przyrodniczych,
  społeczno-kulturowego poprzez poznawanie zasad organizacji życia społecznego, tradycji rodzinnej, regionalnej, narodowej oraz zapoznawanie się z dziełami kultury.

 

 1. 3.Budowanie systemu wartości, odnajdywanie swojego miejscagrupie rówieśniczej poprzez realizację programu edukacyjnego Realizacja założeń programu „Wychowanie do wartości”: Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, uczenie się szacunku do pracy swojej i innych.

Prowadzenie:

 • zajęć na temat właściwych zachowań,
 • zajęć utrwalających dobre nawyki,
 • pogadanek dla rodziców na temat szkodliwości długotrwałego korzystania z komputera i oglądania telewizji
 1. 4.Realizacja działań na rzecz rozwoju umiejętności dzieckazakresie czytania i pisania: organizowanie zajęć przygotowujących do nabywania sprawności w czytaniu i pisaniu, np. zabawy ortofoniczne, zabawy słowne, teatralne, grafomotoryczne, stosowanie różnorodnych metod nauki czytania, np. metody Ireny Majchrzak, metody glottodydaktycznej Rocławskiego, Metody Dobrego Startu,

    zorganizowanie w salach kącików zainteresowań – stałe kąciki to np.: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy,

zorganizowanie w salach kącików czasowych rozwijających sprawność manualną (jako jedną z form i metod kształtujących aktywność dzieci w zakresie pisania),

- udział dzieci w konkursach rozwijających aktywność twórczą, organizowanych na terenie przedszkola i poza nim,

eksponowanie prac dzieci na terenie placówki i poza nią,

rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci poprzez rozwijanie funkcji słuchowo-językowych, wykorzystywanie środków dydaktycznych w trakcie zabaw kształtujących rozwój mowy

 

 1. 5.Uświadamianie dzieci w zakresie istniejących zagrożeń poprzez pokazywanie skutków negatywnych zachowań i bezpośrednią obserwację oraz organizowanie zajęć poglądowych z zakresu:
 • unikania zabaw w niebezpiecznych miejscach,
 • unikania kontaktów z nieznajomymi,
 • zachowania ostrożności wobec nieznanych roślin i zwierząt,
 • zapoznania ze sposobem zachowania podczas pożaru,
 • udzielania pierwszej pomocy – postępowania w wypadkach urazów, omdleń, oparzeń (zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w warunkach nieobecności osób dorosłych),
 • zorganizowanie warsztatów dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 • zorganizowanie spotkań z policjantem (zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa, które dzieci mogą spotkać w domu i na ulicy, np. obcy, nieznane zwierzęta),
 • organizacja wycieczek (wyrabianie nawyków przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zasad, demonstracja tego, co można zrobić, aby być bardziej widocznym na drodze),
 • organizowanie spotkań ze strażakiem, wycieczka do siedziby straży pożarnej, poznanie numeru alarmowego, pozyskanie wiedzy, co dzieci powinny zrobić w sytuacjach zagrożenia

Kształtowanie nawyków w zakresie dbałości dzieci o własne bezpieczeństwo:

 • zaplanowanie w planach miesięcznych różnorodnych form zajęć z dziećmi propagujących zdrowie i bezpieczeństwo,
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z terenu ogrodu przedszkolnego
  • zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa i higieny obowiązującymi w przedszkolu,
  • przestrzeganie regulaminu dotyczącego zachowania bezpieczeństwa w salach przedszkola (kodeks przedszkolaka),
  • prowadzenie zajęć uświadamiających dzieciom, jak należy dbać o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo w domu, przedszkolu, środowisku (scenariusze),
  • kształtowanie nawyków dzieci w zakresie dbałości o własne bezpieczeństwo
  • przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci i pracowników przedszkola z udziałem straży pożarnej

Cały rok szkolny

Analiza dokumentacji nauczycieli:

 • różnorodność stosownych zajęć twórczych rozwijających aktywność dzieci – arkusz do analizy dokumentacji,
 • dokumentacja zajęć z dziećmi uzdolnionymi – plany pracy z dzieckiem zdolnym, scenariusze zajęć,
 • analiza stosowania nowatorskich metod pracy z dziećmi – arkusz wywiadu z nauczycielem,
 • analiza dostępnych środków dydaktycznych stosowanych do rozbudzania ciekawości dzieci

Analiza dokumentacji nauczycieli:

 • różnorodność stosowanych zajęć twórczych rozwijających aktywność dzieci
 • arkusz do analizy dokumentacji, plany pracy z dzieckiem,

Opracowanie zagadnień – cały rok szkolny

Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz planu wycieczek

Zapisy w dziennikach

Analiza zagadnień wychowawczych istotnych dla bezpieczeństwa dziecka.

Analiza środków dydaktycznych niezbędnych w realizacji zadań związanych z kształtowaniem zasad warunkujących bezpieczeństwo dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego i ogrodu przedszkolnego

Nauczyciele grup


 

 

 1. 2.Diagnozowanie potrzeb rozwojowych dzieci

 

 

 

Cel główny: Modyfikacja i wzbogacanie oferty zajęć w przedszkolu.

 

 

 

Nazwa zadania i sposób realizacji

Terminy realizacji, wymagane dokumenty

Osoby odpowiedzialne za realizację

Diagnozowanie potrzeb rozwojowych, rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień dzieci

Organizowanie zajęć wspomagających rozwój dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Organizowanie zajęć rozwijających zdolność ekspresji niewerbalnej: plastycznych, muzycznych, tanecznych, umysłowych, teatralnych dla dzieci, stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych dla dzieci

Arkusz obserwacji (diagnoza potrzeb rozwojowych i uzdolnień dzieci).

Dzienniki zajęć i zajęć specjalistów, plany pracy z dzieckiem – cały rok szkolny

Nauczyciele

Nauczyciele

 

Nauczyciele,

 

 

 

III. Realizacja innowacji „Klimatyczne dzieciaki”

 

 

 

Nazwa podejmowanych zadań i sposób ich realizacji

Terminy realizacji i wymagane dokumenty

Osoby odpowiedzialne za realizację

 

 1. 1.Innowacją zostaną objęte dzieci z naszego przedszkola w wieku od 3 do 6 lat. Treści programowe będą obejmowały 4 bloków tematycznych w ramach, których dzieci będą poznawały zagadnienia ekologiczne w roku przedszkolnym 2017/2018 od listopada do czerwca.
  1. 1Znajdę rady na odpady:
   2 Woda w Porach roku
   3 Strażnicy klimatu
   4. Tropem przyrody
 1. 1.Informowanie rodzicówprowadzonych zajęciach w formie tablicy ze zdjęciami
 2. 2.Arkusze diagnostyczne nabytych umiejętności dzieci – w ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

 

IV Edukacja matematyczna – skuteczna i przyjazna dziecku

 

 

 

L.p.

Działania

Termin

Odpowiedzialny

 1. 1. 

Realizacja projektu „Lubię matematykę – rozwijanie edukacji matematycznej w przedszkolu”

Stwarzanie warunków do realizacji edukacji matematycznej, aby stała się skuteczna i przyjazna dziecku.

Rok szkolny

Nauczycielki poszczególnych grup, Osoby odpowiedzialne za projekt

 1. 2. 

Utworzenie w każdej grupie wiekowej kącików „Nasze matematyczne skarby” – patyczki, spinacze, guziki, zakrętki, wagi, naczynia, miarki itp. służące do działań matematycznych

Rok szkolny

Wszystkie nauczycielki

 1. 3. 

Opracowanie zestawów materiałów do edukacji matematycznej „Bawmy się matematyką” zawierającej zbiór wierszy, piosenek, zagadek, wyliczanek, quizów, konkursów oraz scenariuszy

Rok szkolny

Wszystkie nauczycielki.

 

 1. 4. 

Jesienne figury” – ozdabianie figur geometrycznych jesiennymi darami natury – wystawa prac w holu przedszkola.

Październik

Wszystkie nauczycielki

 1. 5. 

Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców dotyczących edukacji matematycznej

Zgodnie
z planem

Wszystkie nauczycielki

 1. 6. 

„Geometryczne cudaki”- tworzenie zabawek z kartonów – ekspozycja najciekawszych prac w holu przedszkola

Marzec 2018

Wszystkie nauczycielki

 1. 7. 

Zorganizowanie Olimpiady matematycznej dla przedszkolaków z gminnych przedszkoli pod hasłem „Sowa mądra głowa”

Maj 2018

 1. 8. 

Systematyczny zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych związanych z edukacją matematyczną

Rok szkolny

Dyrektor

 1. 9. 

Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej

o nowe pozycje literaturę związane z edukacją matematyczną

Rok szkolny

 1. 10. 

Udział rady pedagogicznej, w kursach, szkoleniach, warsztatach dotyczących edukacji matematycznej w przedszkolu

Rok szkolny

Wszystkie nauczycielki

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym

 

 

 

Zadanie/sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Nauczyciele grup

20 Wrzesień

Dzień chłopaka

Nauczyciele grup

30 wrzesień

Święto drzewa

Nauczyciele grup

10 Październik

Dzień postaci bajkowej- zabawy taneczne

Nauczyciele grup

5 listopad

Urodziny Kubusia Puchatka – konkurs

Nauczyciele grup

Listopad

Dzień kredki

Nauczyciele grup

22 listopad

Spotkanie z Mikołajem. Kiermasz świąteczny

Nauczyciele grup

Grudzień

Konkurs na kartkę świąteczną

Nauczyciele grup

Grudzień

Świąteczne spotkania przy choince

Nauczyciele grup

Grudzień

Koncert kolęd i pastorałek

nauczyciele grup

Styczeń

Bal karnawałowy

Nauczyciele grup

Styczeń

Biesiada z Babcią i Dziadkiem

Nauczyciele grup

Styczeń

Międzynarodowy Dzień Słońca

Nauczyciele grup

Marzec

Powitanie wiosny – Zielony Dzień w przedszkolu

Nauczyciele grup

Marzec

Przegląd recytatorski

   Stachowicz M., Porębska A.

Kwiecień

Światowy Dzień Pingwina

Nauczyciele grup

Kwiecień

Święto Mamy i Taty

nauczyciele grup

Maj

Olimpiada matematyczna

Nauczyciele: Kaziród K, Kurowska D

maj

Pożegnanie starszaków

Nauczyciele dzieci
5 – letnich,

Czerwiec

Festyn rodzinny

Dyrektor, nauczyciele, RR

Czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. V.Współpraca z rodzicamiwspieranie rodziny w wychowywaniu dzieci

 

 

 

Zadanie/sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Zebrania z rodzicami (rozpoczynające rok) – poznanie oczekiwań rodziców, zawarcie kontraktów wzajemnych oczekiwań, wybór rad oddziałowych

Nauczycielki grup

Do 15 września

Przedstawienie założeń koncepcji przedszkola oraz planu pracy przedszkola. Zaproponowanie rodzicom dokonywania zmian w koncepcji pracy przedszkola.

Zapoznanie ze statutem przedszkola i innymi dokumentami przedszkola min. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola,

Nauczycielki grup

Do 12 września

 • Zapoznanie rodziców z podstawą programową – omówienie poszczególnych obszarów edukacyjnych
 • Wykaz programów wychowania przedszkolnego

Nauczycielki grup

Do 15 września

Spotkanie trójek grupowych, ustalenie rady rodziców i planu jej działania oraz spotkań z dyrektorem

Dyrektor, rodzice

Do 15 września

Indywidualne kontakty

Nauczyciele

Wrzesień –listopad

Organizacja zajęć otwartych, warsztatów dla rodziców

Nauczyciele grup

Pierwszy, drugi semestr

Zamieszczanie na stronie internetowej oraz tablicach grupowych informacji o zadaniach realizowanych w przedszkolu (wiadomości, umiejętności, wiersz, piosenka).

Nauczyciele grup

Przed rozpoczęciem każdego miesiąca

Dzień Informacji dla rodziców – przekazanie wiadomości o wynikach obserwacji, o postępach dzieci

Nauczyciele grup

Raz w miesiącu

Porady, konsultacje specjalistów dla rodziców i nauczycieli

nauczyciele

Zgodnie z harmonogramem

 • Pomoc rodziców w organizowaniu imprez, uroczystości. Udział rodziców w wycieczkach.
 • Włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci i rodziców.

Nauczyciele grup

Na bieżąco

Pozyskanie opinii rodziców na temat pracy przedszkola

Nauczyciele grup

Czerwiec 2018

Dokumentowanie współpracy z rodzicami:

 • plan współpracy,
 • listy obecności na zebraniach,
 • ewidencja rozmów z rodzicami,
 • protokoły,

Nauczyciele
grup

Rok szkolny

 

 

 

VI. Plan współpracy ze szkołą podstawową

 

 

 

Zadanie/sposób realizacji

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadania

Miejsce realizacji zadania

Termin

Nawiązanie współpracy z Nauczycielkami klas I.

Nauczycielki grup przedszkolnych

Szkoła podstawowa

Październik

Zapoznanie dzieci przedszkolnych ze starszymi kolegami z młodszych klas szkoły podstawowej.

 

Zapoznanie z nauczycielkami ze szkoły.

Nauczycielki grup przedszkolnych

Droga z przedszkola do szkoły, szkoła podstawowa

Październik

Zwiedzanie budynku szkoły wewnątrz (sale lekcyjne, świetlica, szatnia, sala gimnastyczna, stołówka).

 

Wizyta w bibliotece szkolnej.

Nauczycielki grup przedszkolnych, nauczycielka ze szkoły, bibliotekarka

Budynek szkolny

Listopad

Czytanie książek przez uczniów

Udział w imprezach organizowanych przez szkołę lub przedszkole.

Nauczycielki szkoły/przedszkola

Przedszkole/szkoła

Rok szkolny

Podsumowanie współpracy – spotkanie z rodzicami, dziećmi pięcioletnimi oraz nauczycielami przedszkola i szkoły.

Nauczycielki grup przedszkolnych, nauczyciele szkoły

Przedszkole/szkoła

Czerwiec

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Plan rozwoju Przedszkola w Chechle PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 03 kwietnia 2011 19:06

 

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktuje każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Placówka sprawia, że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesów, ale i do radzenia sobie z porażkami.

 

I. Dajemy dzieciom możliwość :

1. Samorealizacji

2. Pracy z innymi

3. Kreatywnego myślenia

4. Działania

5. Uczestniczenia w ciekawych zajęciach

II. Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli.

III. Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i dobrą komunikację.

IV. Stoimy na straży praw dziecka.

V Pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem.

Wykonał LanSet oparty na sytemie Joomla