Przedszkole
w Chechle

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z dziecka z przedszkola

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 1.Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

2.Rodzice zobowiązani są do wypisania z początkiem każdego nowego roku szkolnego oświadczenia o odbiorze dziecka z przedszkola oraz uaktualniania go w razie potrzeby.

3.Rodzic może również powiadomić telefonicznie pracowników przedszkola o zamiarze odebrania dziecka przez inną osobę niż osoba upoważniona, co zostaje odnotowane w specjalnym zeszycie i podpisane przez pracownika przyjmującego informację telefoniczną.

4.Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania osoby zgłoszonej do odbioru dziecka, jeśli jej nie zna.

5.Jeżeli rodzic, prawny opiekun lub inne osoby dorosłe nie mogą odebrać dziecka z przedszkola, wówczas przy odbiorze dziecka nauczyciel lub woźna winni przestrzegać zasady, aby rodzeństwo, które odbiera przedszkolaka, miało ukończone 18 lat.

6.Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym, ze względu na brak możliwości zapewnienia przedszkolakom pełnego bezpieczeństwa.

7.Za bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola (po zakończonych zajęciach dydaktyczno-opiekuńczych i opuszczeniu terenu przedszkola) odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.

8.Zabrania się rodzicom/prawnym opiekunom, pod których opieką zostaje dziecko, aby pozwalali na samodzielne przejście dziecka do przedszkola z terenu parkingu, ogrodu przedszkolnego.

9.Rodzic winien przyprowadzić dziecko osobiście, oddać je pod opiekę woźnej, która pełni dyżur w holu i która wprowadzi dziecko do sali,         a następnie powierzy je opiece nauczyciela.

10.Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.

11.Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 9.00–14.00, dlatego dzieci należy przyprowadzać do przedszkola najpóźniej do godziny 9.00.

12.Rodzic zobowiązany jest przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe, w przypadku gdy dziecko rozchoruje się w przedszkolu nauczyciel dzwoni po rodzica/opiekuna prawnego.

13.Podczas odbioru dziecka z przedszkola rodzic korzysta z domofonu przy wejściu, podając imię i nazwisko dziecka.

14.Podczas przyprowadzania dzieci do przedszkola oraz ichz przedszkola w holu dyżuruje woźna.

15.Przy wyjściu z dziećmi poza teren przedszkola zapewnia się dodatkową opiekę. Na grupę 15 dzieci przypada 1 dodatkowy opiekun.

16.W sytuacji organizowania wycieczek autokarowych dla dzieci za zgodą rodziców/prawnych opiekunów zostaje sporządzona pełna dokumentacja, wynikająca z odrębnych przepisów.

17.Kartę wycieczki zatwierdza dyrektor.

18.Obowiązkiem nauczycieli jest bieżące kontrolowanie, czy dziecko jest odbierane z przedszkola przez osobę upoważnioną.

19.W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola (czyli po godzinach czasu pracy przedszkola), należy pilnie skontaktować się z rodzicami. Jeśli kontakt z jakiegoś powodu jest niemożliwy, nauczyciel powiadamia dyrektora, ten zaś podejmuje decyzję, w jaki sposób powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów.

20.W ostateczności dyrektor powiadamia o takim fakcie komisariat policji, a rodzice mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej lub finansowej.

Wykonał LanSet oparty na sytemie Joomla