Przedszkole
w Chechle

Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5roku – 6 lat.

 

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący w zbliżonym wieku.Zasady doboru dzieci mogą być zróżnicowane i uwzględniać potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia, a także stopień i rodzaj niepełnosprawności.

Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.


W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

Przyjęcie do przedszkola dziecka 7- letniego i starszego odbywa się na podstawie decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego wydanej przez dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka.

W przedszkolu może być utworzony zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Wczesne wspomaganie dziecka prowadzone jest bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określają odrębne przepisy.

Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie zestawu programów wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programu wychowania przedszkolnego. Zestaw jest zatwierdzony przez dyrektora po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej i Rodziców. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności rytmiki, nauki języka obcego, nauki religii, zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

  • z dziećmi wieku 3 – 4 lat – około 15 minut,
  • z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.

 

 

 

Wykonał LanSet oparty na sytemie Joomla