Przedszkole
w Chechle

 

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu:

 
Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczania opłat z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola.

 

Miesięczna wysokość opłaty dla dziecka stanowi iloczyn:

-stawki godzinowej określonej na podstawie uchwały Rady Gminy Klucze,      
-zadeklarowanej w karcie zgłoszenia dziecka liczby godzin pobytu w przedszkolu,
-liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

 

   Opłaty za przedszkole dokonujemy do dnia 15 każdego miesiąca u pani intendentki w godz. od 7.30 do 15.00

Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie tj. w godzinach od 9.00 – 14.00 realizację podstawy programowej.


Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za jedną godzinę świadczenia przedszkola w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonego w wysokości: 1.00 zł

Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczania opłat z tytułu korzystania  
z wyżywienia, które wynosi: 6 zł stawka dzienna (śniadanie: 1,50 zł, obiad: 3 zł,
podwieczorek: 1,50 zł)

Opłata o której mowa ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni powszednich, w których w danym miesiącu dziecko nie uczęszczało do przedszkola i nie korzystało ze świadczeń.

Nieobecność dziecka jest odliczana na podstawie dziennika zajęć przedszkola. Zwrot następuje w formie odpisu od należności za następny miesiąc, a w przypadku braku takiej możliwości, na wniosek rodzica dokonuje się wypłaty tej należności.

 


 

 

 

 

 

Wykonał LanSet oparty na sytemie Joomla