Przedszkole
w Chechle

Procedury kontaktów z rodzicami

Procedura kontaktów z rodzicami

1. Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli z rodzicami/prawnymi opiekunami.

2. Kontakty rodziców/prawnych opiekunów odbywają się: na zebraniach wywiadowczych, podczas konsultacji indywidualnych wg harmonogramu dyżurów.

3.  Rodzice/prawni opiekunowie mają możliwość kontaktów dodatkowych, poza ustalonym harmonogramem, w miarę potrzeb wynikających z aktualnych sytuacji.

4. Kontakty mają charakter osobisty, nauczyciele nie udzielają  informacji
o wynikach diagnozy czy obserwacji telefonicznie.

5. Miejscem kontaktów nauczycieli z rodzicami może być jedynie przedszkole. Nauczyciele przeprowadzają rozmowy z rodzicami tylko w wyznaczonym pomieszczeniu.

6.  Spotkania informacyjne z rodzicami powinny odbywać się po godzinach zajęć dydaktycznych. Na zebraniach powinni być tylko rodzice lub prawni opiekunowie. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci obecnych na spotkaniu z rodzicami ponoszą rodzice.

7.  Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami/prawnymi opiekunami
i udzielania informacji o dziecku w czasie trwania zajęć.

8. Obecność rodziców/prawnych opiekunów na zebraniach ogólnych, konsultacjach indywidualnych, potwierdzana jest ich podpisem na zbiorczej liście obecności lub w dzienniku.

9.  Rodzice/prawni opiekunowie wspólnie z nauczycielami przestrzegają przyjętą procedurę w trosce o poprawność kontaktów, ich rzetelność
i zadowalający poziom współpracy przedszkola z rodzicami.

 


PROCEDURA INFORMOWANIA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

NA TEMAT DIAGNOZY DZIECKA

 

1. Zebranie ogólne rodziców - poinformowanie rodziców o niniejszej procedurze.

 

2. Zebrania grupowe rodziców – (wrzesień):

- omówienie celu diagnozy i obserwowanych obszarów rozwojowych,

- zaprezentowanie narzędzi diagnostycznych.

 

3. Konsultacje indywidualne:

1) nauczycielki dzieci 3 i 4 letnich (do 20 listopada)

- poinformowanie rodziców o wynikach przeprowadzonej obserwacji dziecka

- przedstawienie wniosków z przeprowadzonej obserwacji, zapoznanie z kierunkami pracy i dalszymi działaniami z dzieckiem w przedszkolu oraz z propozycjami działań z dzieckiem w domu (wspieranie rozwoju lub rozwijanie szczególnego potencjału /uzdolnień/ dziecka)

- rodzic potwierdza podpisem, na arkuszu obserwacji, zapoznanie się z w/w

informacjami,

2) nauczycielki dzieci 5 i 6 letnich (do 20 listopada):

- poinformowanie rodziców o wynikach przeprowadzonej „wstępnej diagnozy

przedszkolnej” dziecka

- zapoznanie rodziców ze stanem gotowości ich dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, z kierunkami pracy i dalszymi działaniami z dzieckiem w przedszkolu oraz z propozycjami działań z dzieckiem w domu

- rodzic potwierdza podpisem, na arkuszu obserwacji /diagnozy, zapoznanie się

z w/w informacjami

- rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci wymagających wspierania rozwoju lub rozwijania szczególnego potencjału /uzdolnień/.

 

4. Opracowanie indywidualnych programów dla dzieci 5 i 6 letnich wspomagających ich rozwój lub rozwijających ich szczególny potencjał i przedstawienie ich rodzicom (do 30 listopada):

- kontakty indywidualne z rodzicami,

- zapoznanie rodziców z programami (propozycja kierunków i dalszych działań),

- udzielenie wskazówek do pracy w domu,

- uzyskanie zgody rodzica na realizację programu, rodzic potwierdza to podpisem pod sporządzonym programem.

 

5. Konsultacje indywidualne na dyżurach nauczycieli

1) nauczycielki (do 15 kwietnia)

- poinformowanie rodziców o wynikach przeprowadzonej weryfikacji wiedzy

o postępie rozwoju i zachowania dziecka

- przedstawienie efektów i wniosków z prowadzonej pracy indywidualnej w

przedszkolu zgodnie z przyjętymi kierunkami pracy i działaniami z dzieckiem

(rodzic potwierdza pisemnie, że został zapoznany z w/w informacjami)

- poinformowanie o rezultatach działań dodatkowych wspomagających

rozwój lub rozwijających szczególny potencjał (uzdolnienia) dziecka objętego

programem (zapoznanie się z w/w informacjami rodzic potwierdza podpisem pod programem).

 

6. Zebrania grupowe:

Nauczyciel dzieci 5 i 6 letnich- Wydanie rodzicom dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym - „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” (do 30 kwietnia). Rodzic potwierdza podpisem otrzymanie dokumentu na jego kserokopii. Analiza rozwoju umiejętności dzieci na przestrzeni roku szkolnego w kontekście umiejętności kluczowych /porównanie wyników obserwacji wstępnej dzieci z wynikami obserwacji kończącej dany rok szkolny).

Nauczyciel dzieci 3 i 4 letnich (do 20 czerwca) – ewaluacja rocznej pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej:

- analiza rozwoju umiejętności dzieci na przestrzeni roku szkolnego w kontekście umiejętności kluczowych /porównanie wyników obserwacji wstępnej dzieci z wynikami obserwacji kończącej dany rok szkolny).

 

7. Procedura obowiązuje wszystkich nauczycieli Przedszkola i rodziców (prawnych opiekunów) naszych wychowanków.

8. Procedura (tekst jednolity po wprowadzonych zmianach) została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną Przedszkola ……………… r.

9. Procedura /uaktualniona/ obowiązuje od dnia ……………….. r.,

Wykonał LanSet oparty na sytemie Joomla