Przedszkole
w Chechle

 

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK

OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU

 

 

 1. Postanowienia ogólne 

  1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole przy współpracy z radą pedagogiczną i radą rodziców.

  2. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

  3. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.

  4. Formy:

   • spacery,

   • krótkie wycieczki,

   • wycieczki krajoznawczo – turystyczne.

  5. Ustalenie harmonogramu wycieczek na dany rok szkolny (stanowi załącznik do programu imprez w przedszkolu).

  6. Uczestnikami wycieczek są:

   • dzieci wszystkich grup wiekowych lub w zależności od charakteru wycieczki lub spaceru, tylko dzieci z grupy starszej;

   • opiekunowie (wg obowiązujących przepisów) – „w przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15 osób”1 – np. nauczyciele, pracownicy przedszkola i osoby wspomagające – rodzice.

  7. Koszt wycieczki czy spaceru pokrywa organizator, tj. przedszkole lub sponsor.

  8. Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia przedszkole.

  9. Program spaceru lub wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczbę opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola. Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników wycieczki.

  10. Kierownikiem wycieczki jest każdorazowo wyznaczona przez dyrektora osoba, nauczyciel, który pełni nadzór nad organizacją wycieczki lub spaceru.

  11. Udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo – turystycznych (dotyczy wycieczek całodziennych) wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice, prawni opiekunowie).

  12. Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

  

II. Cel spacerów i wycieczek

 

1. Organizując spacery i wycieczki:

 • zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome;

 • nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego;

 • przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki;

 • przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój, które wpłyną na nasze doznania psychiczne i estetyczne;

 • dbamy o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych;

 • zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom „kontrolowane poczucie swobody”;

 • zapewniamy właściwą organizację tak, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne;

 • upowszechniamy różnorodne formy aktywnego wypoczynku.

2. Spacery i wycieczki powinny być poprzedzone omówieniem z dziećmi trasy i wyznaczeniem celów wyjścia.

 

III ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA 

 1. Czuwa nad prawidłową organizacją spaceru lub wycieczki.

 2. Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola, posiadających uprawnienia do kierowania wycieczkami szkolnymi.

 3. Gromadzi dokumentację wycieczki (karta wycieczki, lista uczestników, oświadczenia opiekunów wycieczki).

 4. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia.

 5. Organizuje transport i wyżywienie.

 6. Zawiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny w przypadku planowanej kilkudniowej wycieczce.

 

IV. ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI

 

 1. Opracowuje program i harmonogram wycieczki na kilka dni przed planowanym wyjściem z przedszkola.

 2. Opracowuje zasady panujące na wycieczce i zapoznaje z nim wszystkich uczestników.

 3. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.

 4. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.

 5. Określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

 6. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.

 7. Dokonuje podziału zadań wśród uczestników.

 8. Dokonuje podsumowania i oceny wycieczki po jej zakończeniu.

 

IV. ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI

 

 1. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi (grupa liczy 12 dzieci na jednego opiekuna).

 2. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.

 3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

 4. Nadzoruje wykonywanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.

 5. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

 

V. ZADANIA DZIECI – UCZESTNIKÓW WYCIECZKI ORAZ RODZICÓW

 

 1. Rodzice sygnalizują wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazdą dziecka autokarem.

 2. Dzieci przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.

 3. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki.

 4. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek.

 5. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, skansenach i rezerwatach przyrody, np. las.

 6. Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów.

 7. Dzieci starsze pomagają młodszym i słabszym.

 8. Pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu na odpadki.

 9. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.

 10. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

 11. Uczestnikowi wycieczki- dziecku nie wolno:

 • zabierać własnego prowiantu, napojów i słodyczy,

 • zabierać własnych zabawek bez zgody opiekuna wycieczki,

 • niszczyć środowiska przyrodniczego, zrywać roślin, płoszyć i krzywdzić zwierząt,

 • oddalać się od grupy bez zgody opiekuna.

 

VI. Postanowienia końcowe.

 1. 1.Dyrektor powierzając nauczycielowi opiekę nad 15-osobową grupą dzieci zapewnia zawsze osobę drugą do pomocy.

 2. O każdym wyjściu dzieci z przedszkola rodzice powiadamiani są najpóźniej na 2 dni przed wyjściem z placówki.

 

RRegulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez radę pedagogiczną

 

Załącznik nr 1

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Świadom odpowiedzialności karnej wynikającej ze stosowanych przepisów niniejszym oświadczam, że:

 1. posiadam znajomość przepisów bhp, zostałam w tym zakresie przeszkolona i tym samym ponosić będę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, życie i zdrowie dzieci powierzonych mojej opiece;

 2. zobowiązuję się do przestrzegania tych przepisów i wykonywania wszystkich zarządzeń wydanych w tym zakresie przez władze oświatowe i dyrektora placówki.

 

 

.................................., dn. ....................... .................................................

(podpis nauczyciela)

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

DEKLARACJA

w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na spacerach i wycieczkach

 

W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo zdrowia i życia powierzonych mej opiece dzieci na spacerze/wycieczce do ………………………......… w dniu………………………….

Oświadczam, co następuje:

 1. z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałam się ze wszystkimi materiałami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci;

 2. zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków opiekuna wycieczki/kierownika wycieczki* (*niepotrzebne skreślić).

 

 

 

 

.................................., dn. ....................... .................................................

(podpis nauczyciela)

 Rozporządzenie MENiS z 31.12.2002r. Dz.U. Nr 6 poz. 69

Wykonał LanSet oparty na sytemie Joomla