Przedszkole
w Chechle

Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym

 Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Olkuszu : poprzez kierowanie dzieci na badanie, zapraszanie pracowników poradni na obserwację dzieci oraz na zajęcia i prelekcje dla dzieci i rodziców.

 Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Olkuszu odbywa się poprzez realizowanie programów „Czyste powietrze”, „Ewent- laurka dla mamy” oraz udział w szkoleniach dla nauczycieli i konkursach dla dzieci.

 Współpraca ze stowarzyszeniem Polska Sahara:  poprzez realizowanie projektu „Łączą nas pustynie”.

 Współpraca z Miejskim Domem Kultury w Olkuszu: poprzez udział w wystawach organizowanych dla dzieci a także udział w spektaklach teatralnych i muzycznych.

 Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kluczach : udział w warsztatach ceramicznych i orgiami , oglądanie wernisaży prac znanych artystów i dzieci uczęszczających na koła zainteresowań, zapraszanie plastyków.

 Współpraca z Biblioteką Miejską w Olkuszu i Gminną w Kluczach: udział w zajęciach organizowanych dla dzieci, wypożyczanie książek promowanie codziennego czytania.

 Współpraca z Miejskim Domem Kultury w Bukownie poprzez prezentowanie uzdolnień dzieci w konkursach.

 Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Chechle oraz Policją w Kluczach poprzez udział w zajęciach organizowanych dla dzieci, prelekcjach i spotkaniach organizowanych zarówno dla dzieci jak i rodziców.

 Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich poprzez zajęcia w Izbie Regionalnej, zapraszanie na uroczystości przedszkolne.

 Współpraca ze Stowarzyszeniem Forum Oświatowe Klucz poprzez udział w organizowanych w naszym przedszkolu warsztatach dla dzieci.

 Współpraca ze Szkołą Podstawową w Chechle poprzez organizowanie zajęć adaptacyjnych dla 6 latków, zajęć w bibliotece oraz podczas uroczystości szkolnych.

Współpraca z Radą Rodziców odbywała się poprzez przygotowywanie wspólnie uroczystości, kiermaszy, balu sylwestrowego, pomoc w zakupie zabawek, nagród, udział w konferencjach, szkoleniach, zebraniach dla rodziców oraz codziennym życiu przedszkola.

Wykonał LanSet oparty na sytemie Joomla